Huurvoorwaarden
Partytentverhuur-brabant.nl

 1. PLAATSEN EN AFBREKEN
  1.1. De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats
  van opbouw aan te wijzen. Indien hierbij door de huurder of zijn afgevaardigde vergissingen worden
  begaan, zal, eenmaal de opbouw aangevat, het werk verder afgewerkt worden en de huurder zal
  hiertegen geen enkel verhaal meer kunnen inbrengen.
  1.2. In geen enkel geval mag het personeel van de verhuurder ingezet worden om andere opdrachten te
  verrichten dan deze omschreven in onderhavig contract.
  1.3. De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle ondergrondse
  leidingen op het vernoemde terrein bij de respectievelijke bevoegde diensten aan te vragen. Hij zal de
  leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden en voor de opbouw aangevat wordt, de verhuurder
  hieromtrent volledig op de hoogte brengen. Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden
  door verzuim in deze opzichten, valt volledig ten laste van de huurder.
  1.4. Wanneer de gehuurde goederen op een openbare plaats moeten geplaatst worden, zal de huurder
  zowel overdag als ‘s nachts het terrein voor het verkeer afsluiten, vanaf het ogenblik dat het eerste
  materiaal wordt aangevoerd tot op het ogenblik dat het laatste materiaal wordt afgevoerd.
  1.5. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het eerste
  materiaal op het terrein is aangevoerd en zal een afdoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat
  het materiaal terug wordt afgevoerd.
  1.6. De huurder verleent aan de verhuurder vrije toegang tot het terrein met alle materiaal en
  transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor de opbouw en de afbraak als voor de
  inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen. Bovendien waarborgt de huurder dat de
  vereiste vergunningen door de overheid voor de ganse duur van de verhuring verleend zijn
  1.7. Alle gebeurlijke huur- en of andere lasten, zijn voor de rekening van de huurder, tot volledige ontlasting
  van de verhuurde.
  1.8. In geval van overmacht, zowel voor of na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder
  ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen. Onder deze
  rubriek vallen ook alle gevallen van heirkracht door storingen of obstakels die de uitvoering van het
  contract duurder of moeilijker maken, alsook schade veroorzaakt door derden, gehele of gedeeltelijke
  stakingen, oproer, natuurrampen, storm , ziekte van onvervangbare arbeiders, stormschade van vorige
  verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of
  gedeeltelijk van zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst, zonder enig recht op
  schadevergoeding vanwege de huurder.
  1.9. Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling , dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed
  bereikbaar voor onze diensten om een vlotte afbraak te verzekeren.
  1.10. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie
  die door bepaalde weersomstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening mee te houden.

 2. ONDERHOUD TIJDENS DE HUURPERIODE
  2.1. Bij opkomend onweer zal de huurder alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en
  zal telefonisch contact opnemen met de verhuurde.
  2.2. Bij rukwinden boven de 60 km/uur of storm boven windkracht 4, dient de tent te worden afgebroken om
  de schade te voorkomen. Bij twijfel dient men contact op te nemen met de huurder, waarna beslist wordt
  over het al dan niet afbreken van de tent. De verhuurder heeft het recht tot beslissing over te gaan om de
  tent te laten afbreken. Hij kan die opdracht aan de huurder doorgeven als de verhuurder acht dat hij niet
  tijdig kan ingrijpen. Indien de huurder deze raad niet opvolgt is artikel 2.5 van toepassing.
  2.3. De huurder verbindt er zich toe in geval van sneeuwval onmiddellijk de juiste maatregelen te nemen om
  een overdreven ophoping van sneeuw tegen te gaan. Dit kan hij doen door de tent te verwarmen of door
  de sneeuw manueel te verwijderen. Hierbij moet hij echter uiterst voorzichtig zijn teneinde de tent niet te
  beschadigen. Indien hij er niet in slaagt is hij verplicht de tent onmiddellijk af te breken.
  2.4. Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, zeker geen
  zelfklevers op de zeilen gekleefd worden. Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder
  aangerekend worden
  2.5. In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende
  naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen
  die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder. De huurder moet artikel 10 blijven uitvoeren
  ook al is de huurperiode verlopen (ongeacht de duur).

 3. VERZEKERINGEN
  3.1. Gelieve wel te noteren dat de huurder een brandverzekering dient te nemen voor de personen, dieren of
  goederen die zich in of buiten de tent bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke
  aansprakelijkheid.
  3.2. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook
  ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of
  deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de
  stand van het gehuurde.
  3.3. De huurder moet ook instaan voor ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig personeel t.t.z. de helpers,
  door de huurder aangeworven;deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en vallen dus niet
  onder zijn ongevallenverzekering. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers noch voor de
  ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
  3.4. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of
  ongevallen veroorzaakt doorde huurder zelf , of schade veroorzaakt aan derden (personen, dieren of
  goederen) , onverschillig of deze binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of
  afbraak, als tijdens de stand van het gehuurde.

 4. DIVERSEN
  4.1. In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of politie, zal
  de verhuurder niet aansprakelijk kunnen gesteld worden evenmin als voor de eventueel hieraan
  verbonden kosten.
  4.2. Alle andere schade dan brand- of stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de
  huurperiode wordt geacht voor te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door huurder.
  4.3. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de gehuurde goederen geeft de huurder geen enkel recht op
  terugbetaling of prijsvermindering.
  4.4. De huurder kan het contract vernietigen op voorwaarde dat hij 50% van het totale huurbedrag betaalt om
  het even wanneer de opzeg gebeurt.
  4.5. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Dendermonde
  bevoegd.
  4.6. De huurder verklaart onderhavig contract gelezen te hebben en getekend voor goedkeuring en akkoord.
  4.7. Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn, elke partij hierbij erkennend er één te hebben
  ontvangen
  Hierbij verklaart de afgevaardigde van de vereniging/firma kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de
  hierboven vermelde huurvoorwaarden van het huren van tenten bij bvba BAC (Partenze) of bvba KB (Krekels)

Prijzen

U kunt bij Partytentverhuur-Brabant.nl diverse tenten huren van verschillende maten, ook kunt u bij ons zijwanden, verlichting, meubilair etc. huren. U kunt de prijzen voor het huren van Partytent bij ons op website zien.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wilt of advies dan kunt u gratis met ons contact opnemen via e-mail info@partytentverhuur-brabant.nl of via telefoonnummer 06 – 25 21 14 22

Gratis advies op maat om een Partytent te huren.

Ben u op zoek naar een bedrijf die Partytenten verhuurd of wilt u meer advies over welke Partytent u het beste kunt huren voor een gezellige avond? Dan kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen. Wij adviseren en delen onze ervaringen over het huren van Partytenten met u graag!

offerte-aanvragen-partytent